สภ.เชียงดาว เพื่อประชาชน Chiangdao Police Station

พันตำรวจเอก เสกสรรค์ ขันคำนันต๊ะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สภาพปัญหาของพื้นที่

         จากสภาพการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบนและ ศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหา และอุปสรรคตามมา ดังนี้.

          1) ปัญหาชนบท ได้แก่ ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ, ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ,  การบุกรุกที่ดิน เกิดการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา


          2) ปัญหาเมือง ได้แก่ ปัญหาความแออัด ของอาคารบ้านเรือนในเขตเมือง, ปัญหาการจราจรปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น ปัญหาขยะปัญหาน้ำเน่าเสีย, ปัญหาโรคเอดส์, ปัญหายาเสพติด, ปัญหาอาชญากรรม, ปัญหาการก่อสร้างอาคารบดบังสภาพภูมิทัศน์ และไม่เป็นระบบที่ถูกต้อง, ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งปัญหาการบุกรุก และทำลายโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้น


          3) จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนม่าร์(พม่า)  เป็นระยะทางยาวติดต่อกันประมาณ 227  กิโลเมตร ในพื้นที่ 5 อำเภอได้แก่ คือ อำเภอฝาง, แม่อาย, เชียงดาว, เวียงแหง  และอำเภอไชยปราการ  ตลอดแนวชายแดนมีช่องทางเข้าออก(เข้า-ออก)ที่สะดวก  23 ช่อง ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการโจรกรรมรถ ปัญหาอาชญากรรม  โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนับได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาในระดับรุนแรงเกือบทุกอำเภอ


100 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ : 053-455081   โทรสาร : 053-455081
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top